مهلت ارسال مقالات: 6 مرداد 96
مهلت واریز هزینه ها: 9 مرداد 96
 برگزاری همایش: 27 مرداد 96 

 


ارتباط با ما > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني