مهلت ارسال مقالات: 30 آذرماه
  تمدید تا 14 دی ماه 95
 مهلت واریز هزینه: 15 دی
ماه 95
زمان کنفرانس: 20دی ماه 95

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: 30 آذرماه 95
تمدید 14 دی ماه

 مهلت واریز هزینه: 15 دی
ماه 95
ارسال بسته پستی: 7 روز کاری
شروع و پایان کنفرانس: 20دی ماه 95