مهلت ارسال مقالات: 30 آذرماه
  تمدید تا 14 دی ماه 95
 مهلت واریز هزینه: 15 دی
ماه 95
زمان کنفرانس: 20دی ماه 95

صفحه اصلی > تعرفه های کنفرانس
.: تعرفه های کنفرانس

عنوان خدمات

مبلغ(به تومان)

شرکت در همایش+ ثبت مقاله اول (غیرحضوری)

120000

شرکت در همایش+ ثبت مقاله اول (حضوری)

320000

ثبت و ارسال مقالات بعدی

50000

گواهی بین المللی شرکت در کنفرانس

60000

شرکت در هر کارگاه آموزشی

مراجعه به خدمات کنترل پنل