مهلت ارسال مقالات: 30 آذرماه
  تمدید تا 14 دی ماه 95
 مهلت واریز هزینه: 15 دی
ماه 95
زمان کنفرانس: 20دی ماه 95

صفحه اصلی > ساختار سازمانی کنفرانس
.: ساختار سازمانی کنفرانس

رئیس کنفرانس
دکتر غلامرضا سبزقبایی (رئیس انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین)
دبیر علمی کنفرانس
دکتر علی دشتی شفیعی