این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
مهلت ارسال مقالات: 3 آبان 96
مهلت واریز هزینه ها: 5 آبان 96
 برگزاری همایش: 7 آبان 96
ارسال بسته 12 روز کاری


 


اعضای کمیته علمی و داوران

دکتر نگین کشاورزنیا
مدرس دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دکتر مهدی فلاح
  مدرس دانشگاه خوارزمی

دکتر حجت مهکویی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
 

دکتر نبی اوهانی زنوز
مدرس دانشگاه پیام نور

دکتر عاطفه مهدی
مدرس دانشگاه آزاد
 دکتر مهسا مختاری
عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور
 
 
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

جغرافیا و برنامه ریزی
-جغرافیا ومدیریت جامع شهری
-
جغرافیا و محیط زیست
-
جغرافیا و فناوریهای نوین
-
جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
-
جغرافیا ی پزشکی
-
جغرافیا ی سیاسی
-
سنجش از دور
-
طبیعت گردی(اکوتوریسم(
-
ژئومورفولوژی
-
آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی(
-
برنامه ریزی و آمایش سرزمین
-
برنامه ریزی شهری
-
برنامه ریزی منطقه ای
-
برنامه ریزی روستایی
-
برنامه ریزی گردشگری
-
توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی
-
سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی

معماری و شهرسازی
-مهندسی معماری
-
معماری منظر
-
مدیریت پروژه و ساخت
-
معماری و مصرف انرژی
معماری و مهندسی عمران
-
معماری و هویت شهری
-
معماری وتکنولوژی
-
مرمت ابنیه سنتی
-
معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند
-
مطالعات معماری ایران
-
معماری اسلامی
-
شهرسازی
-
طراحی شهری
-
برنامه ریزی شهری و منطقه ای
-
شهرسازی اسلامی
-
مزایا و معایب توسعه شهری
-
حقوق شهری و شهروندی
-
مشارکت مردمی در امور شهری
-
استانداردسازی ،الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
-
روانشناسی شهری
-
زیرساخت ها و خدمات شهری
-
بهسازی و نوسازی شهری
-
گردشگری شهری
-
آمایش سرزمین و توسعه شهری
-
مدل سازی و توسعه شهری
-
سنجش از دور و توسعه شهری
-
شهر و امنیت شهری
-
عدالت شهری
-
مدیریت بحران و ریسک در توسعه شهری
-
حکمروایی شهری
-
حمل و نقل شهری
-
مدیریت شهری
-
توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی
-
فناوری های نوین در زمینه شهرسازی وبهسازی
-
سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی